Anh Hàng Văn Nghĩa TGĐ Công Ty TNHH Quốc Khánh + Anh Nguyễn Sỹ Quỳnh TGĐ Khánh Sạn Mường Thanh, nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội

In