iSchool Quy Nhơn: Lễ khánh thành ngôi nhà chung cho những công dân toàn cầu

In

iSchool Quy Nhơn: Lễ khánh thành ngôi nhà chung cho những công dân toàn cầu